Categorieën
Uncategorized

Raadsvergadering 14 december 2023

Donderdag 14 december jl. was de laatste raadsvergadering van 2023 en dat was ook meteen een van de langstdurende dit afgelopen politieke jaar in Voerendaal.

Er stonden een groot aantal raadsvoorstellen op de agenda, waarvan twee heel belangrijke; Het Masterplan Wonen en de Transitie Visie Warmte 2.0

Het werd deze keer een zeer druk bezochte raadsvergadering en dat had grotendeels te maken met het Masterplan Wonen. Na een drie uur durend debat, tussen de diverse fracties en de goed onderbouwde en duidelijke uitleg van Wethouder Ruud Braun, werd het Masterplan Wonen als visiedocument en richtinggevend kader, unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Aangezien het Masterplan Wonen een visiedocument is, heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag niet besloten waar gebouwd kan en mag worden. Alvorens dat dit duidelijk wordt zijn er nog heel wat zaken de revue gepasseerd, waarbij de inwoners, in het kader van burgerparticipatie en de gemeenteraad, een flinke vinger in de pap hebben en het hele proces zorgvuldig wordt doorlopen. Het is absoluut niet zeker dat op de kansrijke groen gekleurde locaties, op basis van een QuickScan van het adviesbureau CB5, uiteindelijk gebouwd zal worden. Het zou zo maar kunnen dat bij nader onderzoek, bijvoorbeeld op basis van geluid, waterberging, of een stankcircel, locaties alsnog afvallen.

Wij hebben voorafgaande aan deze raadsvergadering als Democraten Voerendaal veel reacties ontvangen van verontruste burgers en dat is wel begrijpelijk omdat men ook niet precies wist wat er stond te gebeuren. Het is goed voor inwoners om te weten, als in de toekomst duidelijk is waar wel gebouwd kan worden, dat de weg voor het eventueel indienen van zienswijzen, bezwaar – en beroep en planschade zeker nog openstaat.

Wij willen echter onze inwoners wel meegeven, om ook de huidige en toekomstige generaties een kans te bieden om hier te mogen blijven wonen, want alleen dan als we de mogelijkheid hebben om te bouwen, zal dit een kans van slagen hebben.

We hebben er als Democraten Voerendaal, uitgaande van een gelijk speelveld, ook niet voor gekozen om op voorhand al locaties uit het plan te halen. Middels een motie hebben we gevraagd voor het behoud van de contouren van Mareweiden aan de Grachtstraat binnen locatie 7, als daar gebouwd zal worden. We hadden daar een amendement voor ingediend, maar in overleg met andere fracties, hebben we daar een motie van gemaakt, die raadsbreed is aangenomen.

Het uitvoerige betoog van onze fractievoorzitter Siem van Dinther kunt u hieronder in de bijlage terug vinden.

In het kader van integraal bouwen speelt ook de nieuwbouw van de basisscholen van Ransdaal en Ubachsberg een grote rol. Om meer duidelijkheid te verschaffen richting de inwoners van beide kernen en het college te bewegen om in het eerste kwartaal van 2024 vaart te zetten achter de ontwikkeling van de plannen, heeft D66 met ondersteuning van Democraten Voerendaal en de overige raadsfracties een motie ingediend die unaniem in de raad is aangenomen. Aanvullend op de motie heeft Democraten Voerendaal een amendement ingediend om in de Najaarsrapportage € 150.000,- vrij te maken in het Programma Onderwijs, als uitgave voor de versnelde voorbereiding van de realisatie van een school in Ransdaal en een school in Ubachsberg. Dit amendement werd ook raadsbreed ondersteund en aangenomen

Het raadsvoorstel Transitievisie Warmte 2.0 werd ook uitvoerig besproken. Dit document geeft de ambitie weer van de gemeente Voerendaal, m.b.t. de besparing van het gasverbruik bij particuliere woningen tot 2030. De ambitie van 20% werd na goed overleg tussen de diverse fracties en de portefeuillehouder, middels een amendement van Voerendaal Actief, verhoogd naar 30%. Voerendaal heeft ook hier nog een weg te gaan, maar we hopen dat we doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, voor de toekomst zullen bereiken.

Categorieën
Uncategorized

Begroting 2024

Donderdagmiddag en -avond stond de jaarlijkse begrotingsvergadering op de agenda van de gemeenteraad van Voerendaal. Onze algemene beschouwingen werden voorgedragen door fractievoorzitter Siem van Dinther. De algemene beschouwingen van Democraten Voerendaal kunt u teruglezen op onze website www.democratenvoerendaal.nl.

Hier vindt u ook onze ingediende moties terug. Twee moties zijn op initiatief van Democraten Voerendaal ingediend, en aangenomen:

Als eerste de motie Dementievriendelijke gemeente, waarin we het college verzoeken om te onderzoeken of de gemeente aan de voorwaarden voldoet om het certificaat te verkrijgen van Alzheimer Nederland als dementievriendelijke gemeente.

De tweede motie inzake Burgerijen en verenigingsgebouwen, waarin wij extra aandacht vragen voor

de huidige ontwikkelingen voor verenigingen en gebruikers van de Burgerijen en verenigingsgebouwen, zoals de Borenburg en het Kunderhoes.

Een meerderheid van de fracties kon op diverse onderwerpen en thema’s overeenstemming bereiken. Dat resulteerde in een aangenomen begroting met 13 stemmen voor en 2 tegen. Wij feliciteren het college met dit resultaat en gaan op de ingeslagen weg Doelgericht Verder voor u en samen met u.

In de bijlage vindt u de volledige beschouwingen en moties van DV.

Categorieën
Uncategorized

DV Online

Vorige week zaterdag was een geweldige dag! We hebben genoten van de fantastische gesprekken die we met jullie hebben gevoerd tijdens DV on tour. Bedankt aan iedereen die de tijd heeft genomen om met ons te praten en zijn of haar ideeën en zorgen te delen.

Maar we zijn nog niet klaar! Komende zaterdag, om 11:00 uur, nodigen we jullie uit om live op Facebook met ons mee te doen. We willen graag terugkoppeling geven over de waardevolle input die we hebben verzameld tijdens DV on tour. Voor degenen die vorige week niet in staat waren om langs te komen, is dit een perfecte gelegenheid om alsnog met ons in gesprek te gaan.

Jullie ideeën en perspectieven zijn cruciaal voor ons werk als Democraten Voerendaal. We willen een gemeenschap creëren waarin iedereen wordt gehoord en waarin we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Dus markeer deze zaterdag om 11:00 uur in je agenda en zorg dat je erbij bent op onze Facebook-pagina!

Categorieën
Uncategorized

DV on Tour

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we afgelopen week onze splinternieuwe flyer hebben bezorgd! Deze flyer blikt terug op wat we hebben bereikt tijdens de afgelopen periode en werpt een blik op wat er nog in het verschiet ligt. We zijn trots op onze prestaties en kijken ernaar uit om nog meer voor onze gemeenschap te doen.

Maar we zijn nog niet klaar! We nodigen iedereen uit om met ons in gesprek te gaan tijdens onze kernbezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we luisteren naar uw ideeën, zorgen en suggesties, en samenwerken aan oplossingen voor de uitdagingen waar onze gemeente voor staat.

U kunt ons op zaterdag 24 juni 2023 ontmoeten en met ons in gesprek gaan:

  • 11.00 tot 12.00 uur: Panoramacamping Colmont, Colmont 2, Ubachsberg;
  • 12.00 tot 13.00 uur: Eetcafé de Pintelier, Valkenburgerweg 33, Kunrade;
  • 13.00 tot 14.00 uur: C.C. De Borenburg, Furenthela 16, Voerendaal;
  • 14.00 tot 15.00 uur: ’t Wouves, Dorpsplein 14, Ransdaal.
  • 15.00 tot 16.00 uur: Café Keulen, Schoolstraat 3, Klimmen;

We hopen u op een van deze bijeenkomsten te mogen verwelkomen. Uw stem en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor ons werk.

Mocht u niet in staat zijn om een van de kernbezoeken bij te wonen, dan moedigen we u aan om contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website. Of kijk op zaterdag 8 juli 2023 van 11.00 tot uiterlijk 12.00 uur naar onze live stream op Facebook, waarin u ons via de chatfunctie vragen kunt stellen. We zijn altijd blij om met u in gesprek te gaan en uw mening te horen.

Dank u wel voor uw steun en betrokkenheid bij Democraten Voerendaal.

Categorieën
Uncategorized

Start bouw Open Club Klimmen

De bouw van de lang verwachte Open Club Klimmen is maandag officieel gestart!

De Open Club Klimmen(OCK) is een project van de lange adem. Medio 2015 ontstaan vanuit een initiatief van de Voetbalvereniging Hellas, in samenwerking met het Huis van de Sport en de Gemeente Voerendaal. Inmiddels zijn we dik 7 jaar verder en nu heeft wethouder Ruud Braun afgelopen maandag de eerste schep in de grond gezet.

Categorieën
Uncategorized

Carnaval 2023

Democrate Voerendaal wunsjt jiëkerinne sjun daag!

Veul sjpass en plezeer!

Categorieën
Coalitie

Zomervakantie

Categorieën
Coalitie

Coalitieakkoord


Woensdag 20 juli jl. was de laatste, extra ingelaste, raadsvergadering voor het zomerreces. Er stond één onderwerp op de agenda, namelijk het coalitieakkoord 2022-2026. Een coalitieakkoord, weliswaar opgesteld door Democraten Voerendaal, PvdA en CDA, maar wel met inbreng van alle fracties in de Voerendaalse gemeenteraad. Inhoudelijk geeft het coalitieakkoord op hoofdlijnen aan welke richting we gezamenlijk de komende raadsperiode op willen. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad kon zich vinden in het coalitieakkoord en het voorliggend raadsvoorstel.

De nadere uitwerking van het coalitieakkoord komt terug middels een collegeprogramma, dat gelijktijdig met de begroting 2023, in november 2022, wordt besproken met de raad en waar meer duidelijkheid komt over de keuzes die er de komende raadsperiode gemaakt gaan worden.

Ondanks het zomerreces blijft Democraten Voerendaal gewoon via de bekende kanalen bereikbaar en wensen we alle inwoners een mooie zomervakantie.

Voor het volledige coalitieakkoord zie hieronder.

Categorieën
Verkiezingen 2022

Onze kandidaten voor 2022-2026

Categorieën
Verkiezingen 2022

Verkiezingsprogramma 22-26

Vol trots presenteren wij u ons verkiezingsprogramma.

Naast de inhoudelijke punten staat Democraten Voerendaal ook de komende 4 jaar voor u klaar.
Wij zijn en blijven zichtbaar, bereikbaar en benaderbaar.

Doelgericht Verder! Voor u, samen met u.

Categorieën
Feestdagen
Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #8.21

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_dat we in Voerendaal als het ergens om gaat, graag bij de beste horen, maar bij de COVID-19 besmettingen liever niet.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we in de afgelopen weken de gemeente waren met de meeste besmettingen in het hele land, (omgerekend naar 100.000 inwoners), maar dat dit inmiddels niet meer het geval is.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat de Brede School Cortemich, na een gedwongen sluiting van 2 weken door COVID-19 , morgen 2 december a.s. de deuren weer opent voor haar leerlingen.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat het vandaag nog 106 dagen is richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat we onze kieslijst nagenoeg klaar hebben en u snel hierover zullen informeren. Als u nog interesse heeft om met DV mee te denken, bent u van harte welkom (info@democratenvoerendaal.nl).

_ᴡᴇᴇᴛᴊᴇ_ dat er een landelijke politieke partij is die Voerendaal verdeelt in een rechterflank, tegen links beleid en een linkse hobby (men vergelijkt schijnbaar de huidige lokale Voerendaalse politiek met hobbyisten).

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #7.21

Weetje, dat het nog 4 maanden is richting de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Weetje, dat COVID-19 ons weer volledig in de greep heeft en het aantal besmettingen (155 in de afgelopen week in Voerendaal) het normale leven helaas weer ontregelt. #letopenblijfgezond.

Weetje, dat we hebben opgeroepen dat er snel een COVID-19 herstelplan moet komen voor onze ondernemers, verenigingen, inwoners en maatschappelijke partners en dat dit er in het 1e kwartaal 2022 komt.

Categorieën
Woensdag Weetje

Woensdag Weetje #6.21

_Weetje_ dat we heel even met ons Woensdag Weetje uit beeld zijn geweest, maar vanaf nu weer regelmatig zullen verschijnen.

_Weetje_ dat we in de afgelopen periode niet hebben stilgezeten en volop bezig zijn met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

_Weetje_ dat we onlangs op 2 zaterdagen met de kandidaten voor onze kieslijst, op meerdere locaties een aantal fotoshoots hebben gehouden, met professionele ondersteuning van Stan Keulen Photography.

Categorieën
Verkiezingen 2022

Denkt u ook mee met DV?

Samen met inwoners werkt Democraten Voerendaal op dit moment aan haar verkiezingsprogramma.