Categorieën
Uncategorized

Raadsvergadering 14 december 2023

Donderdag 14 december jl. was de laatste raadsvergadering van 2023 en dat was ook meteen een van de langstdurende dit afgelopen politieke jaar in Voerendaal.

Er stonden een groot aantal raadsvoorstellen op de agenda, waarvan twee heel belangrijke; Het Masterplan Wonen en de Transitie Visie Warmte 2.0

Het werd deze keer een zeer druk bezochte raadsvergadering en dat had grotendeels te maken met het Masterplan Wonen. Na een drie uur durend debat, tussen de diverse fracties en de goed onderbouwde en duidelijke uitleg van Wethouder Ruud Braun, werd het Masterplan Wonen als visiedocument en richtinggevend kader, unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Aangezien het Masterplan Wonen een visiedocument is, heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag niet besloten waar gebouwd kan en mag worden. Alvorens dat dit duidelijk wordt zijn er nog heel wat zaken de revue gepasseerd, waarbij de inwoners, in het kader van burgerparticipatie en de gemeenteraad, een flinke vinger in de pap hebben en het hele proces zorgvuldig wordt doorlopen. Het is absoluut niet zeker dat op de kansrijke groen gekleurde locaties, op basis van een QuickScan van het adviesbureau CB5, uiteindelijk gebouwd zal worden. Het zou zo maar kunnen dat bij nader onderzoek, bijvoorbeeld op basis van geluid, waterberging, of een stankcircel, locaties alsnog afvallen.

Wij hebben voorafgaande aan deze raadsvergadering als Democraten Voerendaal veel reacties ontvangen van verontruste burgers en dat is wel begrijpelijk omdat men ook niet precies wist wat er stond te gebeuren. Het is goed voor inwoners om te weten, als in de toekomst duidelijk is waar wel gebouwd kan worden, dat de weg voor het eventueel indienen van zienswijzen, bezwaar – en beroep en planschade zeker nog openstaat.

Wij willen echter onze inwoners wel meegeven, om ook de huidige en toekomstige generaties een kans te bieden om hier te mogen blijven wonen, want alleen dan als we de mogelijkheid hebben om te bouwen, zal dit een kans van slagen hebben.

We hebben er als Democraten Voerendaal, uitgaande van een gelijk speelveld, ook niet voor gekozen om op voorhand al locaties uit het plan te halen. Middels een motie hebben we gevraagd voor het behoud van de contouren van Mareweiden aan de Grachtstraat binnen locatie 7, als daar gebouwd zal worden. We hadden daar een amendement voor ingediend, maar in overleg met andere fracties, hebben we daar een motie van gemaakt, die raadsbreed is aangenomen.

Het uitvoerige betoog van onze fractievoorzitter Siem van Dinther kunt u hieronder in de bijlage terug vinden.

In het kader van integraal bouwen speelt ook de nieuwbouw van de basisscholen van Ransdaal en Ubachsberg een grote rol. Om meer duidelijkheid te verschaffen richting de inwoners van beide kernen en het college te bewegen om in het eerste kwartaal van 2024 vaart te zetten achter de ontwikkeling van de plannen, heeft D66 met ondersteuning van Democraten Voerendaal en de overige raadsfracties een motie ingediend die unaniem in de raad is aangenomen. Aanvullend op de motie heeft Democraten Voerendaal een amendement ingediend om in de Najaarsrapportage € 150.000,- vrij te maken in het Programma Onderwijs, als uitgave voor de versnelde voorbereiding van de realisatie van een school in Ransdaal en een school in Ubachsberg. Dit amendement werd ook raadsbreed ondersteund en aangenomen

Het raadsvoorstel Transitievisie Warmte 2.0 werd ook uitvoerig besproken. Dit document geeft de ambitie weer van de gemeente Voerendaal, m.b.t. de besparing van het gasverbruik bij particuliere woningen tot 2030. De ambitie van 20% werd na goed overleg tussen de diverse fracties en de portefeuillehouder, middels een amendement van Voerendaal Actief, verhoogd naar 30%. Voerendaal heeft ook hier nog een weg te gaan, maar we hopen dat we doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, voor de toekomst zullen bereiken.