Vanaf vandaag komen we wekelijks met een rubriek Woensdags Weetje waarin we reageren op actuele zaken die er
spelen. Vandaag reageren we op de discussie die er onlangs is ontstaan over de verkeeromstandigheden, met name
rondom de Brede School Cortemich, maar ook in het algemeen.

Weetje, op 11 mei jl. is een nieuw GVVP(Gemeentelijk Vervoer en Verkeer Plan) voor de komende 4 jaar unaniem
door de gemeenteraad vastgesteld, met de opmerking dat het een goed onderbouwd plan was. In het voortraject
hebben alle burgers, in het kader van burgerparticipatie, kunnen reageren op de verkeerssituaties in onze gemeente
en deze op -en aanmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in dit plan. Zowel tijdens de commissie leefomgeving,
als de raadsvergadering, zijn deze plannen uitvoerig besproken en zijn er allerlei knelpunten de revue gepasseerd en
daar is ook over gedebatteerd. Over de verkeerssituatie rondom de Brede School, is door geen enkele fractie in de
commissie leefomgeving en gemeenteraad, gesproken.

Weetje, wat wij ons nu afvragen is, of er in de afgelopen weken iets in de verkeerssituatie gewijzigd is, waardoor dit
nu opeens als “onveilig” betiteld wordt door één partij die in Voerendaal niet eens in de raad zit!

Weetje, nu wordt er plotseling gesuggereerd dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie rondom de school.
De routing rondom de school zou niet kloppen, die zou niet duidelijk genoeg zijn aangegeven. Voor Democraten
Voerendaal is de bebording en routing helder en duidelijk aangegeven. Als men zich aan de regels houdt, is het risico
dat er ongelukken gebeuren minimaal, maar dan zal wel iedereen zich hier aan moeten houden…en dat gebeurt
helaas niet!

Weetje, er wordt gesuggereerd dat er te weinig parkeerplaatsen zijn rondom en op het terrein van de school.

Weetje
dat er op en rondom de Brede School, 160 officiële parkeerplaatsen zijn. Bij de sportvelden, bij sporthal en
zwembad de Joffer en bij de Brede School Cortemich. Dat zou ruim voldoende moeten zijn!
Er wordt ook gesuggereerd dat de politiek (coalitie)in Voerendaal, te weinig aandacht heeft voor verkeersveiligheid.

Weetje, Democraten Voerendaal heeft bij herhaling aandacht gevraagd voor de diverse hotspots in Voerendaal op
het gebied van verkeer. Met name de grote doorgaande wegen, waar te hard wordt gereden, zebrapaden die
onvoldoende zichtbaar zijn, (vracht)sluipverkeer, landbouw verkeer, verkeersdrempels die te hoog zijn etc. Bij de
herstructurering van de Ransdalerstraat in Ransdaal is er uitgebreid gekeken(door een extern adviesbureau) naar de
verkeersveiligheid, rondom de basisschool aldaar en wordt in de plannen hier rekening mee gehouden. Bij onze
fractie staat verkeersveiligheid hoog in het vaandel en zeker wat betreft een kwetsbare groep, zoals kinderen en
ouderen. We hebben onlangs nog schriftelijke vragen gesteld aan het college, met het verzoek om werkzaamheden
van de gemeente(buitendienst) zelf, niet te plannen op momenten dat de scholen beginnen of sluiten.
Omwonenden zouden veel hinder onder vinden van de verkeerssituatie rondom de school.

Weetje, bewoners die daar reeds woonden voor dat de school er kwam, zaten niet te wachten op toename van verkeer vanwege een
nieuwe school, maar hadden geen keus. Bewoners die daar naderhand zijn komen wonen, hadden die keuze wel!

Weetje, wij blijven aandacht vragen voor verkeersveiligheid, maar sluiten ook niet de ogen voor een maatschappelijk
probleem en dat leeft niet alleen hier in Voerendaal. Mensen hebben geen tijd meer en er zijn helaas ook burgers
die hufterig gedrag vertonen en verkeersregels aan hun laars lappen.

Weetje, dat wij tot slot van mening zijn en met ons gelukkig zo velen, dat er om te beginnen maar eens strikt en dan
liefst structureel, gehandhaafd moet worden en dan ook bij het niet naleven van de regels meteen bekeuren, want
de tijd van pappen en nat houden is wat Democraten Voerendaal betreft voorbij.

Weetje, dat we onlangs het verzoek gericht hebben aan de gemeente en politie om ons cijfers te verstrekken over
de afgelopen jaren m.b.t. verkeersongevallen nabij de school, maar ook van de straten rondom de school. Deze
gegevens kunnen we begin januari tegemoet zien.
Weetje, Democraten Voerendaal gaat ook in 2018 Doelgericht Verder voor alle inwoners van onze mooie gemeente!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *