Er zijn schijnbaar mensen die denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, althans als je bijgaand artikel in het Limburgs Dagblad van afgelopen donderdag mag geloven.

Democraten Voerendaal, zal hier in ieder geval niet aan mee werken en deze wijnboer van Wijngoed Ceres, houden aan de gemaakte afspraken en dat is gelukkig ook de mening van de overige raadsfracties en het college van B & W. “Je geeft iemand een vinger, maar die pakt een hele hand”, althans dat is de visie van Wijnboer Voncken. Gelukkig is de huidige politiek in Voerendaal in dit dossier eensgezind en gaat dat feest niet door! Als je zo arrogant bent dat je afspraken die je recent  met de gemeente maakt nu al aan je laars wilt lappen, dan is ‘t jammer dat die tijdelijke vergunning is afgegeven. Dit krijgt vast en zeker een vervolg!

 
Patrick Heijnen

Patrick Heijnen

Patrick Heijnen, fractievoorzitter en raadslid voor Democraten Voerendaal, zal na het zomerreces bij de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober a.s., afscheid nemen van de  Voerendaalse politiek. Hij kan zijn werkzaamheden voor de Gemeente Vaals, als coördinator ruimte, niet langer combineren met zijn functie als raadslid en fractievoorzitter van Democraten Voerendaal. Hij is momenteel ook nog voorzitter van de Commissie Leefomgeving en lid van de werkgeverscommissie, ook hier gaat hij mee stoppen. Tevens wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.

Patrick Heijnen was voor Democraten Voerendaal vanaf 2006 actief in de Voerendaalse politiek, eerst als Commissielid Leefomgeving en vanaf 2010 als raadslid en fractievoorzitter. Voorzitter Siem van Dinther;  “De fractie betreurt het vertrek van Patrick Heijnen, we zullen zijn deskundigheid, motivering en zijn debatten in de raad gaan missen, een aderlating voor Democraten Voerendaal en de Voerendaalse politiek! Aangezien Patrick iemand is die gaat voor de volle 100%  en hij dit naar de toekomst niet meer kan garanderen, respecteren en begrijpen we zijn beslissing”.  Patrick mag dan wel inzichtelijk uit de politieke arena verdwijnen, maar achter de schermen kan Democraten  Voerendaal altijd een beroep op hem doen en gebruik blijven maken van zijn expertise. Hij blijft wel lid van Democraten Voerendaal.

Lees verder »

Momenteel vinden er in de kern Voerendaal archeologische opgravingen plaats, die voloOpgravingen 0p aandacht krijgen van de regionale media,
maar ook de nodige interesse opwekken bij de inwoners van onze gemeente en ook schoolkinderen van het basisonderwijs hebben er al een rondleiding gehad. Men heeft een aantal interessante ontdekkingen gedaan, die zelfs terug gaan tot in de 16e en 17e eeuw. In de media lezen we dat het grootste gedeelte na beëindiging van de opgravingen, gesloopt wordt, maar dat het een optie is om een klein gedeelte te bewaren! Aangezien het hier gaat om het historisch erfgoed van Voerendaal en dit ook eventueel een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de toeristische ambities die Voerendaal heeft, hebben wij onlangs middels een aantal vragen, een -en ander onder de aandacht gebracht van het college van B & W.  Wanneer we een reactie krijgen op onze vragen, zullen we deze ook op onze website(democratenvoerendaal.nl) en op Facebook publiceren.

Lees verder »

Gelabeld als:
 

 

Voerendaal heeft sinds donderdag 9 juli jl. weer een voltallig college van B & W.

Tijdens een extra raadsvergadering, werden 2 nieuwe wethouders geïnstalleerd, de heer Jo Brauers namens  D66 en de heer Peter Thomas (voormalig wethouder en gemeenteraadslid van de Gemeente Kerkrade) namens het CDA.

De nieuwe coalitie van Democraten Voerendaal, D66 en CDA presenteerden tevens het nieuwe coalitieakkoord.

Er werd af en toe flink gedebatteerd tussen de coalitie en oppositie, echter formateur Ruud Braun van Democraten Voerendaal, verdedigde op deskundige wijze het coalitieakkoord en sprak tevens de hoop uit dat, met het oog op de toekomst en de bezuinigingsopgave die ook Voerendaal op zich af ziet komen, deze klus door de gehele gemeenteraad opgepakt zal moeten worden en dit niet alleen een taak is van de coalitie. “Alleen samen is dit te klaren”, aldus Ruud Braun en hij gaf aan dat de coalitie zeer zeker open zal staan voor inbreng en ideeën van de kant van de oppositie. Het coalitieakkoord werd weliswaar aangenomen, maar helaas niet unaniem door de volledige raad. AGB, PvdA en de nieuwe politiek groepering Ons Voerendaal, stemden tegen!

Lees verder »

Klik hier voor het artikel dat afgelopen maandag in het Limburgs Dagblad is gepubliceerd over de nieuwe wethouders voor de gemeente Voerendaal.

Jo Brauers (D66) en Peter Thomas (CDA) zullen de open wethouderspost invullen.

Lees verder »

 

Gemeentehuis VoerendaalDemocraten Voerendaal is momenteel als grootste politieke groepering in Voerendaal, in gesprek met alle fracties in de gemeenteraad, om te komen tot een nieuwe, het liefst zo breed mogelijk gedragen en stabiele coalitie. Wij sluiten op dit moment geen enkele fractie uit.

In tegenstelling tot een artikel in het blad Gezien, is er ook gesproken met de PvdA Voerendaal, evenals met alle andere fracties. Inmiddels hebben er een aantal constructieve gesprekken plaatsgevonden. Wat de uiteindelijk uitkomst zal zijn en welke coalitie er gevormd zal gaan worden voor de komende jaren, is op dit moment nog niet te zeggen.

Lees verder »

Gelabeld als:
 
Suzanne Lipsch website

bron foto: voerendaal.nl

Mevrouw Suzanne Lipsch heeft vanaf 29 mei jl., op basis van vrijwilligheid, als wethouder van de Gemeente Voerendaal, haar ontslag aangeboden aan Burgemeester Wil Houben. Als reden geeft ze op dat er geen grondslag meer is voor een meerderheidscoalitie, waarin ze zich nog kan inzetten voor de Voerendaalse gemeenschap.

Ze geeft aan dat ze alvorens ze tot deze beslissing is gekomen, hier goed over heeft nagedacht, omdat ze vanuit inhoud en moraal redenerend, van mening is dat met deze stap het algemeen belang van Voerendaal niet gediend is. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als ook daarbuiten hebben velen haar versteld doen staan van de kracht en de positiviteit, die in een gemeenschap kan ontstaan. Dit maakt het extra zwaar, nu haar toekomst elders ligt. Desondanks ziet ze gezien de huidige politieke situatie, echter geen andere mogelijkheid.

Lees verder »

 

Zie hier (DDL-20150521-01001HE003) de link naar het bericht dat afgelopen week in het Limburgs Dagblad werd gepubliceerd over het vallen van de coalitie in Voerendaal. Meer informatie hierover volgt.

 

 
Fractievergadering Democraten Voerendaal

Fractievergadering Democraten Voerendaal

In ons verkiezingsprogramma hebben wij gepleit voor een goede communicatie met de inwoners van onze mooie gemeente Voerendaal. Uw mening telt immers. Om een goed beeld te krijgen van al hetgeen er onder de inwoners van de Gemeente Voerendaal leeft, willen wij graag met u in gesprek komen. Graag horen wij wat u bezig houdt, bijvoorbeeld op het gebied van de WMO, ouderenzorg, jeugdzorg, openbare orde en veiligheid, verenigingsleven, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, openbaar groen, etc., etc. Om u in de gelegenheid te stellen uw mening te geven en/of vragen aan ons te stellen, organiseren wij een aantal inloopavonden op:

• Maandag 1 juni a.s. in Ubachsberg in Café Zaal Zinzen 2.0, Kerkstraat 53, aanvang 19.30 uur

• Donderdag 4 juni a.s. in Voerendaal/Kunrade in Trefcentrum Kunderhoes, Hogeweg 74 in Kunrade, aanvang 19.30 uur

• Maandag 15 juni a.s. in Klimmen/ Ransdaal in Zalencentrum Café Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen, aanvang 19.30 uur

Lees verder »

Onder het motto ‘voor jongeren, door jongeren’ en met als doel jongeren kennis te laten maken met Europa en de Europese integratie, organiseert Stichting Model European Parliament (MEP) Limburg als belangrijkste bezigheid, jaarlijks simulatiezittingen van het Europees Parlement. Aan deze simulatiezittingen, die beter bekend staan als de Limburgse MEP Conferenties, nemen inmiddels jaarlijks meer dan honderd verschillende Nederlands- en Belgisch Limburgse scholieren uit de bovenbouw van HAVO en VWO deel.

Wethouder Patrick Leunissen leidt het debat van MEP Limburg

Wethouder Patrick Leunissen leidt het debat van MEP Limburg

Onlangs was de tweede schoolvoorronde MEP Limburg. In het gemeentehuis van Voerendaal gingen 10 leerlingen, die uit de eerste ronde geselecteerd waren, met elkaar in debat. Ze werden verdeeld in fracties van politieke partijen die uiteenlopende standpunten hadden over de casus van deze dag.

Lees verder »

Koningsdag in Voerendaal werd ook dit jaar weer in de hele gemeente uitgebreid gevierd, dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, buurtverenigingen en verenigingen, werd het een hele leuke dag! Ook werd er dit jaar weer aandacht besteed aan de gedecoreerden, mensen die zich jarenlang op vrijwillige basis, verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap….

Decorandus mevrouw Paula Kengen-Debije en Burgemeester Wil Houben

Decorandus mevrouw Paula Kengen-Debije en Burgemeester Wil Houben

Alleen was er in het afgelopen jaar, zegge en schrijven een persoon die een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst mocht nemen en ook nog niet op Koningsdag, maar op 31 januari jl. Die eer was weggelegd voor Mevrouw Paula Kengen- Debije en zij werd dan ook volop in de bloemetjes gezet tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op het gemeentehuis. Waren er in 2014 nog 7 gedecoreerden, nu was alle eer voor haar alleen!

Lees verder »

Onlangs bracht een delegatie van de gemeenteraad van Voerendaal en de gemeentesecretaris dhr. Bert Timmermans, een werkbezoek aan het kerkbestuur van de kerk van Sint Laurentius te Voerendaal en de kerk van de O.L.V. van Altijddurende Bijstand in Kunrade. Democraten Voerendaal was vertegenwoordigd met een 3-tal raadsleden en we werden ontvangen in het Sint Laurentiushome en kregen daar van  het kerkbestuur, met name van Pastoor Harrie Brouwers en de secretaris mevrouw Beckers,  uitvoerig tekst en uitleg over datgene waar de kerk voor staat in de huidige, ook op het gebied van geloof, hectische tijden. Ook ging men in op de rol wat de gemeente en de kerk in deze tijd voor elkaar kunnen betekenen.

Lees verder »

Democraten Voerendaal feliciteert Directie, medewerkers en Bestuur,
met het behalen van de Nationale Prijs Energiebesparing !
Wij wensen U ook naar de toekomst veel  succes
met uw duurzame beleid en uw werkwijze,
in het belang van uw huurders en Voerendaal.

Chapeau !

Klik hier voor het artikel over de landelijke prijs die Woningstichting Voerendaal heeft gewonnen.

 
Gemeente Voerendaal en Plus Vastgoed en Rialto Vastgoedontwikkeling zijn het eens geworden over de herontwikkeling van het winkelgebied in Voerendaal. Een belangrijke stap in de realisatie van de mooie plannen voor het centrum!

Bericht door Gemeente Voerendaal.

Een (hoofdpijn)dossier wat al geruime tijd loopt en waarbij door het college van B & W en de ambtenaren veel werk isverzet, schijnt dan toch uiteindelijk nog een happy -end te krijgen. Een slepend juridisch geschil tussen de gemeente en projectontwikkelaars lijkt voorbij. De gemeenteraad van Voerendaal is woensdag 4 maart 2015, unaniem akkoord gegaan met een principeovereenkomst tussen Voerendaal en de projectontwikkelaars Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. en Plus Vastgoed.

Zo moet het gaan worden

Zo moet het gaan worden

De kern Voerendaal, rondom pand Dautzenberg, heeft  er ongeveer 15 jaar verloederd bijgelegen en de achtereenvolgende coalities in de gemeenteraad zagen tot 2010 geen kans om dit vlot te trekken. Daar is met de coalitie Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief vanaf 2010 verandering in gekomen en door de sloop van deze panden in 2014 is er een duidelijke stap gezet richting de realisatie van Kernplan fase 2. Democraten Voerendaal  is altijd voorstander geweest om het Kernplan fase 2 zo snel als mogelijk te realiseren en heeft zich daar ook jarenlang sterk voor gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, komt er met deze overeenkomst eindelijk schot in de zaak. Als ook de aandeelhouders van Rialto akkoord gaan en groen licht geven, dan kan over 4 maanden, tot grote tevredenheid van Democraten Voerendaal, de schop in de grond. Ambities en verkiezingsbeloftes van huidige coalitie Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief, worden nu ook in dit plan weer verwezenlijkt.

Lees verder »

Gelabeld als: