Onze pagina “Brieven aan College” is bijgewerkt met een 3-tal vragen die wij als Democraten Voerendaal aan ons college hebben voorgelegd. Klik hier om naar deze pagina te gaan en deze te bekijken.

 

 

Een aantal jaren geleden heeft er in  het centrum van Voerendaal en herinrichting plaatsgevonden van de openbare ruimte, o.a. uitbreiding van de parkeergelegenheid.
Het Kerkpleintje bij de Aldi is toen, mede op verzoek van de omwonenden, niet in z’n geheel als parkeerplaats ingericht.
De gemeente had plannen om van het pleintje één grote parkeerplaats te maken.

Lees verder »

 

2017-dv-nieuwjaarswens-3

 

Sinds het vaststellen van de nu lopende begroting 2016 is duidelijk geworden dat we in Voerendaal op een aantal posten geld overhouden.

Democraten Voerendaal heeft het college van B & W,  onlangs dan ook verzocht om bij het opstellen van de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de gemeente Voerendaal de mogelijkheden te bekijken voor lastenverlichting.

14606334_582458638624264_6981922893604975398_n
Uit bijgaand artikel van Limburgs Dagblad blijkt dat het college dit verzoek gehonoreerd heeft!

Lees verder »

 

Naar aanleiding van uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla afgelopen week, is er nogal wat  onrust ontstaan over het gebruik van kunstgrasvelden voorzien van rubberkorrels.
Deze rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), stoffen die bewezen kankerverwekkend zijn.
Toch stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2006 dat van sporten op deze kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. De KNVB vind het vooralsnog niet nodig om de velden te sluiten.

foto: Stan Keulen

foto: Stan Keulen

Daarbij baseert men zich op de onderzoeksresultaten van het RIVM. Op diverse plaatsen in Nederland is echter besloten om de kunstgrasvelden niet meer te gebruiken, totdat er meer duidelijkheid is omtrent de gezondheidsrisico’s.

Democraten Voerendaal heeft toch gemeend om een-en ander onder de aandacht te brengen van het College van B & W en daar een aantal vragen over gesteld:

Lees verder »

Sinds het vaststellen van de nu lopende begroting 2016 is duidelijk geworden dat we in Voerendaal op een aantal posten geld overhouden.
Naar het idee van Democraten Voerendaal zou dit moeten kunnen leiden tot een lastenverlichting voor de burgers in 2017!

img_6754

Wij hebben het college van B & W,  bij het opstellen van de aankomende begroting 2017 dan ook verzocht om de volgende punten mee te nemen:

  1. Voor 2017 geen stijging van de OZB!
  2. De voorgenomen stijging van de toeristenbelasting te annuleren!
  3. Geen stijging van de afvalstoffenheffing.
  4. Wij willen ook een evaluatie m.b.t. de € 1,00 / € 1,50 vergoeding die de gemeente bij wijze van proef voor het legen van de groene container heeft berekend in 2016 en of er al duidelijk is of dit de gewenste effecten heeft en deze proef wordt omgezet in beleid?

Lees verder »

 

Democraten Voerendaal heeft, naar aanleiding van signalen van inwoners, onlangs schriftelijke vragen (klik hier voor deze schriftelijke vragen) gesteld aan het college van B & W over een aantal locaties in Voerendaal, waar sprake zou zijn van overlast.

img_1660

Lees verder »

 

Bijna 1 jaar geleden heeft men in de kern Voerendaal tijdens archeologische opgravingen een aantal interessante ontdekkingen gedaan die zelfs terug gaan tot in de 16e en 17e eeuw!

Het gaat hier om het historisch erfgoed van Voerendaal.
Dhr. Ad de Bruijn van de Plus Supermarkt heeft aangegeven dat hij bereid is in zijn nieuwe supermarkt, die komt op de plek waar de opgravingen hebben plaatsgevonden, ruimte te reserveren voor een aantal historische voorwerpen die daar zijn gevonden!
Omdat Democraten Voerendaal historisch erfgoed van groot belang vind voor Voerendaal, hebben we het college van B & W hierover vragen gesteld en hier ook reeds antwoord op gekregen (zie hier: Beantwoording schriftelijke vragen DV inzake Archeologische opgravingen Kernplan Voerendaal).

Op dit moment wordt in overleg met de projectontwikkelaars en met ruggespraak met de Parkstad-archeoloog, nagedacht over de wijze waarop de vondsten zichtbaar, cq. beleefbaar gemaakt kunnen worden in de toekomstige winkel.
Bij de verdere uitwerking van de ideeën zal de heer Ad de Bruijn actief worden betrokken.

IMG_1703 Kernplan-II-Voerendaal

We blijven dit uiteraard volgen en houden u op de hoogte!

 

Laat de zomer nu maar komen, Democraten Voerendaal is er klaar voor!

We wensen alle inwoners van de Gemeente Voerendaal, een mooie en zonnige zomervakantie!

We blijven ook tijdens het zomerreces, via de geëigende kanalen, gewoon bereikbaar voor de inwoners en gaan zeker niet achterover leunen!

We gaan Doelgericht Verder!

IMG_2969 - kopie

 

Samen met de coalitiepartners D66 en CDA hebben we betreffende Open Club Klimmen/ VV Hellas gekozen voor een weloverwogen traject, waarbij zowel  VV Hellas, als de overige deelnemers aan de Open Club (verenigingen, onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties), ruimschoots aan hun trekken komen.
Democraten Voerendaal is met de coalitiepartners tot deze afweging gekomen na voorafgaand overleg met VV Hellas. Dat door deze weg te volgen VV Hellas, later dan afgesproken, de nieuwe voetbalvelden krijgt, is niet tot tevredenheid van de oppositiepartijen (AGB, Ons Voerendaal, PvdA en Voerendaal Actief), die daarom een amendement hebben ingediend(dat door de coalitie niet wordt gesteund)!

Lees verder »

 

Het raadsvoorstel WSP XL (Wijksteunpunt XL),  wat voor 7 juli a.s. op de agenda staat, gaat vooralsnog niet naar de gemeenteraad.
Zowel de oppositie, als ook Democraten Voerendaal  hadden de nodige vragen en opmerkingen bij het plan van Wethouder Patrick Leunissen.
Democraten Voerendaal is van mening dat het kerkgebouw van Kunrade, gebouwd door en vóór de inwoners van Kunrade, voor deze gemeenschap behouden moet blijven. Daarbij zou het wat ons betreft uitermate positief zijn als de nieuwe invulling van het gebouw een bijdrage levert aan het sociale domein binnen de gemeente Voerendaal.

Lees verder »

 

Blik op de buurt 1

Lees verder »

 

bron: Dagblad de Limburger

e7f1e8899649aacb4c11a6e887563a23

 

Inwoners in Ransdaal zijn boos. Na de buurtwinkel, de voetbalclub, dreigt nu ook de school op korte termijn te verdwijnen. Veel Ransdalers vrezen dat het vertrek van de school de doodsteek is voor het dorp. “De school is een ontmoetingsplek voor ouders en grootouders. Ook het verenigingsleven lijdt onder het vertrek. Op het moment dat kinderen uit het dorp weggaan zal de binding veel minder zijn”, vertellen bezorgde inwoners. Daarom heeft Ransdaal goed van zich laten horen tijdens de diverse klankbordsessies, m.b.t. de Open Club Klimmen-Ransdaal! Een grote groep mensen die het Burgerinitiatief Leefbaarheid Ransdaal steunt heeft hun bezorgdheid uitvoerig duidelijk gemaakt en zowel de Stuurgroep Open Club Klimmen-Ransdaal, als ook de gemeentepolitiek, aan het denken gezet!

Democraten Voerendaal, aanwezig bij diverse sessies, zal als grootste raadsfractie dit burgerinitiatief steunen.
Zolang er kwalitatief en kwantitatief goed onderwijs behouden kan blijven in de kern Ransdaal, zullen wij ons hiervoor sterk maken!

We hebben inmiddels de organisatie van het burgerinitiatief, uitgenodigd om met de raadsfractie van Democraten Voerendaal in gesprek te gaan en hopen op een spoedige reactie van hun kant.

Met vriendelijke groet,

Mike Doutzenberg
Harry Coenen
Siem van Dinther
Ruud Braun