Algemene Beschouwingen Democraten Voerendaal

Voorzitter en raadsleden,

Allereerst willen wij iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van deze begroting. Wij zijn verheugd over de nu voorliggende begroting. Een begroting die onder moeilijke omstandigheden – denk aan de rijksbezuinigingen, economische crisis – tot stand is gekomen. Voor ons ligt een ambitieuze begroting; een begroting die wij als Democraten Voerendaal van harte toejuichen. Een evenwichtige, duurzame begroting, waarin enerzijds het huishoudboekje financieel op orde is en anderzijds forse investeringen in de leefbaarheid in de kernen, welzijn van de burgers, kwaliteit openbare ruimte en de transformatie van de woningvoorraad zijn opgenomen. Veel ambitie, maar wij hebben gelet op de resultaten van de afgelopen jaren alle vertrouwen erin dat deze ambities in 2014 ook in goede handen zijn. Wij kijken bij deze begroting 2014, bij deze Algemene Beschouwingen, ook terug en constateren dan met veel voldoening, dat:

 • Voerendaal er veel beter voor staat en in de afgelopen periode met de huidige coalitie een veel sterkere, betere en leefbaardere gemeente is geworden.
 • Tal van projecten, activiteiten voortvarend zijn opgepakt, gerealiseerd zoals onder andere de renovatie van het Kunderhoes, het nieuwe Subsidiebeleid, het schitterende Dorpsplein in Ransdaal, de Voetbalaccommodatie Ubachsberg, maatregelen GVVP, het actieprogramma Werk en Economie, het Volkshuisvestingsplan, het Kernplan, het kunstgrasveld van de voetbalclub Voerendaal en het groot onderhoud sporthal en zwembad. Andere projecten worden binnenkort opgepakt, zoals de renovatie van ‘t Wouves  in Ransdaal en de leefbaarheidprojecten Klimmen en Ubachsberg
 • Voerendaal er financieel gezien goed voorstaat => in 2009 was Voerendaal nog de zieke patiënt (lees het Verdiepingsonderzoek er maar op na) en nu is Voerendaal al enkele jaren kerngezond => De begroting 2014 is financieel op orde, met een zeer beperkte lastenstijging voor de burger => Voerendaal heeft de laagste lokale lasten in de regio.
 • De afgelopen jaren geen ingrepen hebben hoeven plaats te vinden op het gebied van welzijn en het voorzieningenniveau.
 • Er hard wordt gewerkt om de leefbaarheid in alle kernen (niet alleen welzijn, maar ook verkeersveiligheid, woongenot enz.) te optimaliseren.

Financiële Positie

De ingezette lijn van het gezond maken van de gemeentelijke financiën in de afgelopen jaren is voortvarend opgepakt en ook terug te zien in deze begroting. Er ligt nu ook weer een evenwichtige meerjarenbegroting voor, zodat Voerendaal de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. En voorwaar een begroting presenteren met deze begrotingssaldi is in deze tijd van forse rijksbezuinigingen geen sinecure. Het gemeentebestuur heeft ook niet geschroomd hierbij in het ‘eigen vlees’ te snijden. Er is een aanzienlijk dekkingsplan opgesteld.

Echter het voorzieningenniveau voor de burger blijft intact; de grootste ombuiging vindt plaats op de ambtelijke organisatie, echter zonder gedwongen ontslagen en zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening naar de inwoners, verenigingen en ondernemers.

Wij zijn financieel gezien blij met deze begroting, een solide stuk arbeid :

 • Het is een evenwichtige begroting:
 • De reservepositie is nog goed op orde => een algemene reserve van ruim 3 miljoen euro
 • Een ambitieuze begroting met tal van investeringen in leefbaarheid, openbare ruimte, wonen enz.
 • Een robuuste begroting => Voerendaal heeft nog een ruim weerstandsvermogen =>  een onbenutte belastingcapaciteit van om en nabij ½ miljoen euro.

Het college is ook te prijzen dat, zoals duidelijk weergegeven in de paragraaf lokale heffingen, de lokale lasten voor meer persoonshuishoudens in Voerendaal, nog steeds beduidend lager zijn dan in de ons omringende gemeenten en ook wat betreft de één persoon–huishoudens, zit Voerendaal in de top 3 van de gemeentes met de laagste lasten.

Specifiek t.a.v. de programma’s nog het volgende.

Programma Mens & Welzijn

Democraten Voerendaal zijn verheugd tal van onze speerpunten terug te zien in dit programma. Denk hierbij aan:

 • Herinrichting van het Sociaal Domein. Dit dient te gebeuren kort bij de burger en daar staan we als Democraten Voerendaal volledig achter. De visie “de kracht van de gemeenschap” met zijn uitgangspunten: dicht bij huis, versterken van de eigen kracht, preventie, zorg en ondersteuning slim organiseren en aansluiten bij dat wat er al is,  ondersteunen wij volledig. Een en ander is van belang om ook naar de toekomst, een duurzaam en houdbaar voorzieningenniveau te realiseren. De Wijksteunpunten, een laagdrempelig inlooppunt waar alle burgers terecht kunnen voor zorg en advies en waaruit sociale en maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd gericht op participatie en leefbaarheid in de kernen, ondersteunen wij eveneens. Verder zijn wij een warm voorstander van toepassing van het principe 1 gezin-1 plan-1 regisseur.
 • Wij zijn blij dat de afgelopen jaren op het terrein van de arbeidsmarkt ook o.a. het  project Voerendaal en het verbeterplan Kompas voortvarend zijn opgepakt. De omvorming van Kompas van “uitkeringsfabriek” tot klantgericht re-integratiebedrijf krijgt op een goede manier gestalte inclusief verbetering van de dienstverlening en de dagelijkse bereikbaarheid. Voerendaal doet het goed, zeker een compliment waard richting de beide wethouders.
 • Leefbaarheidsprojecten Ransdaal, Klimmen en Ubachsberg. Het leefbaarheidsproject Ransdaal / de uitbreiding en renovatie van ‘t Wouves is opgezet voor en door de mensen uit Ransdaal. Begin 2014 zal concreet de schop in de grond gaan en daar zijn wij heel blij mee.  Voor wat betreft de uitbreiding en renovatie van de gemeenschapsvoorziening op d’r Plats zijn duidelijke kaders / uitgangspunten geformuleerd en besluitvorming hierover door de raad zal op korte termijn plaatsvinden Momenteel is men ook druk in de weer met het leefbaarheidsproject Ubachsberg, te weten de opwaardering van het Bernardusplein en de realisatie van een centrumfunctie rondom de fanfarezaal. Alle leefbaarheidsprojecten zitten in een verschillende fase (planvorming, uitvoering), maar er is een rode draad: er zit muziek in en de gemeente is er heel voortvarend  mee aan de slag Mede gelet op de op ons afkomende decentralisaties vinden Democraten  Voerendaal het van belang dat heel stevig wordt ingezet op deze basisvoorzieningen in de kernen.
 • Voerendaal en Kunrade worden samen als laatste onderworpen aan de “leefbaarheidstoets”. Er wordt een andere methode toegepast, die zelfs als experimentele pilot benoemd  wordt.  Er wordt ook gesproken over de gerealiseerde projecten in de twee kernen samen maar waarvan de meeste voor Voerendaal gerealiseerd zijn. We moeten er voor waken dat Kunrade, als grootste kern qua inwoners, niet vergeten wordt. Het project heet `leefbaarheid` en gaat dus om de    inwoners. Omdat er geen middelen voor de scan en uitvoering geraamd zijn willen wij een toezegging van de wethouder dat er voldoende budget zal worden vrij gemaakt   om een degelijke scan te laten uitvoeren. Tevens een toezegging dat er in de begroting van 2015 voldoende financiën wordt opgenomen voor de uitvoering van de bevindingen uit de scan.
 • Versterking van het verenigingsleven. Hierbij spelen de verenigingsondersteuner en de combinatiefunctionaris een belangrijke rol. Democraten Voerendaal dragen het verenigingsleven een warm hart toe. Het verenigingsleven is ons inzien een heel belangrijke schakel binnen een sociale samenleving.In 2013 is veel gebeurd op dit terrein. Steeds meer verenigingen weten de verenigingsondersteuner en de combinatiefunctionaris te vinden en maken gebruik  van hun expertise, kennis en ondersteuning. Tal van voorbeelden zijn te noemen (ondersteuning bij nieuwe activiteiten, werving van leden, vrijwilligers enz.). Heel positieve ontwikkelingen. Hetgeen wij echter ook toejuichen is dat in Voerendaal een Sportgala, de Burgemeester Strous Cultuurprijs en jaarlijks een Vrijwilligersdag worden georganiseerd. Dit wordt ontzettend gewaardeerd door de mensen.
 • Het nieuwe subsidiebeleid begint ook zijn vruchten af te werpen en  er zijn steeds meer verenigingen die door de activiteitensubsidie gestimuleerd worden om nieuwe initiatieven te ontplooien, wat weer  bijdraagt aan de leefbaarheid in de diverse kernen.

Programma Openbare Ruimte:

Democraten Voerendaal ziet de doorkijk naar 2014 m.b.t. onze infrastructuur rooskleurig in. Wij kunnen uit deze begroting afleiden dat er enerzijds mooie lopende projecten zijn en er nog een aantal fraaie toekomstige projecten staan aan te komen. Niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk buiten zien wij de resultaten verschijnen. Dat is toch waar het uiteindelijk om gaat. Zichtbare resultaten voor onze burgers.  Zo wordt er nu gewerkt aan het Centrumplan en zijn de eerste panden gesloopt. Eindelijk krijgt  de lang verwachte opwaardering gestalte en kan Voerendaal zich, na jaren van verloedering en verpaupering,  met dit centrum weer laten zien. De rioolwerkzaamheden in bijvoorbeeld de Molenbeekstraat zijn reeds gerealiseerd. De overige  rioolwerkzaamheden worden in een prima fasering uitgevoerd en de communicatie is professioneel  opgepakt. Maar ook voor andere kernen zit er m.b.t. rioolwerkzaamheden nog e.e.a. in het vat. Alles in het licht van duurzaamheid en het tegengaan van het onnodig afvoeren van regenwater naar de zuiveringsinstallaties. Passend bij Voerendaal als Millenniumgemeente.

Verder zijn er nog andere goede toekomstperspectieven, zoals:

 • De uitvoering van een groenstructuurplan met een doorkijk tot 2022;
 • Het stimuleren van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen;
 • Opwaardering van een aantal parken (‘t Brook en Klimmen);

Ook de uitvoering van verkeersmaatregelen en de implementatie van maatregelen in het kader van duurzaam veilig,  zien wij terug komen.

Tevens zien wij dat de burger bij diverse onderwerpen een duidelijk moment krijgt voor inspraak en tevens worden de wijkschouwen gecontinueerd. Ons inzien een goed voorbeeld van  burgerparticipatie.

Programma Samen Wonen:

Als belangrijk project zien wij in deze begroting dat er voortgang zit in kernplan fase 2.
In 2014 wordt dan ook gestart met de nieuwbouw van het kernplan fase 2. Ondanks de vertraging is men gestart met civiel technische werkzaamheden evenals ook de sloop, wat nu ook duidelijk is te zien in het oude hart van Voerendaal.

Daarnaast zien wij dat meerdere doelstellingen binnen het project Dammerich snel gerealiseerd zullen worden. AHOED wordt komend periode opgeleverd. De herinrichting van het pand “Op Weg” gaat ook de goede kant op. Inmiddels heeft zich daar per 1 november jl. Fysio Voerendaal gevestigd.  Democraten Voerendaal is dan ook verheugd dat alle eerstelijns gezondheidszorg binnen onze mooie gemeente aangeboden wordt.

Door een veranderende bevolkingssamenstelling, meer oudere en minder jongeren veranderen de woonwensen en de behoeften. Onze gemeente staat net als omliggende gemeenten voor de uitdaging en uitvoering om reguliere woningen om te transformeren naar levensloopbestendige woningen. Dit in nauwe samenwerking met de Woningstichting Voerendaal. De eerste transformatie van woningen in 2014 worden dan ook opgeleverd in Ubachsberg. Daarnaast zijn we ook verheugd dat de regeling rondom de startersleningen gehandhaafd blijft. Dit is ons inzien een perfecte manier om jongeren en ook jonge gezinnen een duwtje in de rug te geven op de Voerendaalse woningmarkt, iets wat wij als DV van harte toejuichen.

Programma bestuur en dienstverlening:

Het nieuwe gemeentehuis, een belangrijk centraal punt in onze Voerendaalse samenleving, waar de burger zich inmiddels kind aan huis voelt en met al zijn vragen terecht kan op normale, inmiddels uitgebreide, openingstijden. Ondanks de moderne tijden van digitale informatievoorziening hechten wij waarde aan het persoonlijk contact met de burger. Dat digitale informatievoorziening echter ook optimaal moet zijn, is te zien aan de vernieuwde website van onze gemeente en ook daar kan de burger terecht voor alle informatie die men nodig heeft.  Democraten Voerendaal vindt het belangrijk juist in slechtere tijden dat de dienstverlening naar de burger toe……. open, makkelijk en transparant moet zijn.

Tot slot van deze beschouwingen willen we als Democraten Voerendaal de gelegenheid aangrijpen om nog op een tweetal aspecten in te gaan.

Betreffende het dossier de Hellebeuk, is Democraten Voerendaal het inmiddels wel beu dat onze wethouder Patrick Leunissen, zonder onderbreking in het diskrediet wordt gebracht en zijn integriteit iedere keer opnieuw weer in twijfel wordt getrokken. Bij iedere gelegenheid, wordt er in de pers, gevoed door met name de PvdA, geïnsinueerd dat hij aanwezig geweest zou zijn bij collegevergaderingen en beraadslagingen over dit dossier. Ook wordt er gesuggereerd en dat neemt de pers schijnbaar blind over, dat het Ministerie van Justitie, aanleiding zou zien om een nader onderzoek in te stellen naar belangenverstrengeling. Justitie heeft tot op heden nooit enige aanleiding gezien om de integriteit van Wethouder Leunissen, of andere raadsleden binnen de coalitie, in twijfel  te trekken en ondanks het feit dat zowel de gemeente Voerendaal, bij monde van Burgemeester Sprokkel, als de Provincie dit ook meerdere keren hebben gecommuniceerd, blijft men dit bij herhaling roepen. Tijdens de hoorzitting op donderdag 31 oktober jl., met de raad en een afvaardiging van het Ministerie van Infrastructuur, is nog eens duidelijk herhaald dat belangenverstrengeling, cq. Integriteit in dit dossier, geen enkele rol van betekenis speelt.

Een andere kwestie die we hier nog aan de orde willen stellen is de flyer die de PvdA onlangs in de brievenbus meende te moeten deponeren bij de burgers van Voerendaal. Los van het feit dat de PvdA zelf mag weten wanneer ze informatie met de burger wil delen, maar dan moet dit wel gestoeld zijn op transparantie en realiteitszin en dan kan van de inhoud van die flyer niet gezegd worden. Men loopt met die flyer vooruit op de begroting en probeert de burgers in Voerendaal, met onjuiste informatie op het verkeerde been te zetten. Als U de begroting eerst had afgewacht dan had U kunnen constateren dat er wel degelijk geld is gereserveerd voor de fusieclub Hellas uit Klimmen -Ransdaal, dat er wel degelijk geld is gereserveerd voor het gemeenschapshuis in Klimmen,  dat er wel degelijk geld is gereserveerd voor de wijkvoorziening in Ubachsberg en dat er hiervoor geen belastingen worden verhoogd!!

Als U verder stelt dat Voerendaal is afgegleden tot het lachertje van de regio, dan ben U zeer kort van geheugen, want dat was wel het geval  voordat de huidige coalitie aantrad en hier eindelijk eens datgene is gaan doen wat de vorige coalities, 10 jaar lang hebben laten liggen…Voerendaal weer op de kaart zetten en wel oog hebben voor de belangen van de burgers.

Als de PvdA denkt dat de burgers van Voerendaal trots zijn op deze manier van politiek bedrijven zoals de PvdA dat voor ogen heeft en hun mooie dorp op deze wijze graag in de publiciteit zien, dan kan ik U namens Democraten Voerendaal, maar een ding meegeven, slaapt U rustig verder!

Ondanks eerder genoemde aandachtspunten zijn wij verheugd met de voorliggende begroting en gaan wij vol vertrouwen het jaar 2014 tegemoet.

Afsluitend willen wij het college succes wensen bij de uitvoering van de begroting 2014.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *