Naar aanleiding van bijgaand krantenartikel, hebben we als Democraten Voerendaal, de behoefte om de reageren. Omdat dit middels het Limburgs Dagblad, weinig zoden aan de dijk zal zetten, gezien het subjectieve karakter van veel artikelen over politiek Voerendaal, gebruiken we daar deze weg voor.

Voerendaal onder de loep ministeries

Onjuiste berichtgeving!!

In het artikel worden, zonder hoor en wederhoor, allerlei beschuldigingen en onjuistheden geuit, waarbij de betreffende journalist het schijnbaar niet nodig vindt om research te doen, naar datgene wat hij publiceert.  Om even enkele voorbeelden te noemen;

  • Betreffende het verzoek tot vernietiging van het raadsvoorstel, heeft het Ministerie van Infrastructuur het raadsvoorstel voorlopig geschorst tot 1 oktober a.s. en dit besluit wordt gepubliceerd in het Staatsblad, waarvan de uitgifte berust bij de Minister van Veiligheid en  Justitie. Dit wordt als zodanig ondertekend door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Dhr. Fred Teeven. Dit Ministerie is echter niet betrokken bij dit onderzoek, zoals de journalist in zijn artikel suggereert en hoe hij aan de uitspraak komt dat Staatssecretaris Teeven ‘voldoende aanleiding ziet voor een onderzoek’, is ons volslagen onduidelijk. Formeel ondertekent Dhr. Teeven alleen een stuk in het Staatsblad, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk Staatssecretaris en heeft hier verder inhoudelijk niet op gereageerd!! In zijn artikel noemt de journalist Teeven ook nog eens Minister, terwijl hij Staatssecretaris is!
  • In het artikel wordt ook gesproken van 5 actieve leden, van 3 verschillende partijen. In het geval van Democraten Voerendaal, gaat het hier om Dhr. Jean Geelen, nummer 30 op de verkiezingslijst van DV  in 2010. Dhr. Geelen was tot voor kort, een druk bezet zelfstandig ondernemer en is als zodanig, sinds de verkiezingen van 2010, op geen enkele wijze nog actief geweest voor Democraten Voerendaal. Hij is geen fractiemedewerker, geen commissielid, hooguit sympathisant. Dus waar de journalist zijn uitspraak op baseert, geeft eveneens te raden.
  • Wethouder Patrick Leunissen, wordt iedere keer weer opnieuw beticht van belangenverstrengeling, omdat zijn zus, met haar partner en dochtertje van 1 jaar, woonachtig is op het Domein De Hellebeuk. Hij heeft in het verleden als raadslid, steeds afstand genomen van het dossier Hellebeuk en bij behandeling daarvan ook nooit aan de beraadslagingen meegedaan en ook nooit meegestemd. Betreffende de actuele situatie van dit moment, heeft Burgemeester Ed Sprokkel bij diverse gelegenheden, zowel mondeling, als schriftelijk, duidelijk aangegeven dat er geen sprake is van belangenverstrengeling!!  Uit een brief van Burgemeester Ed Sprokkel d.d. 16 mei jl., met als onderwerp; Reactie op verzoek om het besluit een beheersverordening voor het Domein Hellebeuk vast te stellen, voor vernietiging voor te dragen, staat het navolgende citaat: ” Ten overvloede wijs ik u er, net als tijdens de raadsvergadering van 15 mei jl., nogmaals op dat naar mijn mening zowel de collegeleden als de raadsleden in dit dossier integer hebben gehandeld. Dit blijkt uit het feit dat wethouder Leunissen niet heeft deelgenomen aan de beraadslaging en stemming in het college over onderhavige zaak en dat raadslid Brauers niet aanwezig was tijdens de raadsvergadering op 15 mei 2013!” De journalist van bijgaand artikel, was aanwezig bij deze raadsvergadering op 15 mei jl. en is door de fractievoorzitter van DV, Patrick Heijnen, verzocht om notie te nemen van datgene wat Burgemeester Sprokkel heeft gezegd over de integriteit van Wethouder Leunissen. Hij heeft hem verzocht, een eerder artikel dat hij had geschreven over de integriteit van Leunissen, om dit recht te zetten. Wat doet deze journalist echter, hij komt er in een volgend artikel, tegen beter weten in, weer gewoon op terug, waarschijnlijk gevoerd door onjuiste informatie vanuit de oppositie(CDA, PvdA en VVD) met maar een doel, om Patrick Leunissen te beschadigen!! De oppositie in Voerendaal en dat geldt zeer zeker voor de PvdA,  heeft er nog steeds veel moeite mee dat men niet meer in het centrum van de macht zit en ventileert dit ongenoegen door steeds maar weer op de persoon te spelen en niet op de inhoud!!

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *