DVkerstwens

Gelabeld als:
 

De maand november was de maand waarin Wethouder Patrick Leunissen een aantal majeure projecten mocht opleveren aan de inwoners van de Gemeente Voerendaal!
Op zaterdag 7 november jl. werd het volledig gerestylde Parkgebied ’t Brook, onder grote publieke belangstelling, officieel in gebruik genomen.

Ook werd het kunstwerk: “De vlucht van Anna Maria uit Dammerscheid”, van de kunstenaar Leo Horbach onthuld.
Op zaterdag 21 november jl. gaf Leunissen op het gemeentehuis de aftrap voor Serious Request 2015. Hier konden verenigingen en andere initiatiefnemers kenbaar maken wat hun inbreng is aan de actie van 3 FM Het Glazen Huis, dat van 18 t/m 24 december a.s. in Heerlen de thuisbasis heeft.

Zondag 22 november jl. werd, wederom onder grote belangstelling en nu in Ransdaal, het geheel vernieuwde MFC ’t Wouves heropend, door Sinterklaas en Patrick Leunissen. “Het heeft weliswaar iets langer geduurd dan verwacht, maar dan heb je wel iets”. Tevens wordt in ’t Wouves het wijksteunpunt Ransdaal gevestigd.

Al met al mogen we wel spreken van de maand van wethouder Patrick Leunissen, die zich sterk heeft gemaakt voor al deze projecten.

Zie in bijgaande link onze Algemene Beschouwing voor 2016.

Namens de fractie Democraten Voerendaal,

Ruud Braun
Siem van Dinther
Mike Doutzenberg
Harry Coenen

 

Harry Coenen

Harry Coenen

Ik ben geboren in Maastricht en heb een deel van mijn jeugd doorgebracht in Haarlem. Sinds midden jaren ’70 ben ik woonachtig in Zuid Limburg.

Ik heb in het ziekenhuis van Heerlen mijn opleiding tot A verpleegkundige gevolgd. Daarna heb ik de opleiding tot intensive care verpleegkundige gedaan en ben ik in 1984 bij de toenmalige GGD Oostelijk Zuid Limburg in dienst getreden als ambulanceverpleegkundige.
Vanaf 1994 tot 2014 heb ik diverse functies in het management van de Regionale Ambulance Voorziening bekleed, als hoofd van de toenmalige ambulancedienst in Heerlen en later als hoofd van de GHOR en de Meldkamer Ambulancezorg in Maastricht.
Ik heb in die periode de Hogere Management Opleiding aan de Zuyd Hogeschool afgerond.

Lees verder »

bron: website maatschappelijkcafe.nl

bron: website maatschappelijkcafe.nl

Van 2007 tot en met 2009 vond in Nederland een Q-koortsuitbraak plaats, die de grootste ter wereld zou blijken. Nog dagelijks worden mensen in Nederland, ook in Limburg, geconfronteerd met de indringende gevolgen van deze Q-koortsepidemie. Op 29 september organiseerde Q-support samen met Schuttelaar & Partners een Maatschappelijk Café in Heerlen, om met patiënten en betrokkenen in Limburg de dialoog aan te gaan. Met ruim 80 deelnemers ontstond een warm debat in Auberge de Rousch in Heerlen.

Lees hier het volledige artikel over deze bijeenkomst.

Gelabeld als:
 
Patrick Heijnen

Patrick Heijnen

Patrick Heijnen, fractievoorzitter en raadslid voor Democraten Voerendaal, heeft tijdens de raadsvergadering van 1 oktober

jl. afscheid genomen van de Voerendaalse politiek.
Hij was vanaf  2006 actief in de Voerendaalse politieke arena. Hij heeft dit besluit genomen door zijn drukke werkzaamheden voor de Gemeente Vaals, als coördinator ruimte en het feit dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn  toekomstige gezin.

Lees verder »

 

Woensdag 23 september jl. was er in de raadzaal van het gemeentehuis van Voerendaal een reanimatiecursus voor de raadsleden.
Deze cursus was tot stand gekomen op initiatief van Burgemeester Wil Houben. De aanwezige raadsleden en wethouder Jo Brauers, vonden het een leerzame cursus en ondanks het feit dat men de hoop uitspreekt dat men de opgedane kennis niet in de praktijk hoeft uit te voeren, kan men dit soort cursussen alleen maar aanbevelen.

Ook kregen de aanwezigen een instructie hoe men een AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator) kan gebruiken. Een AED-apparaat kan een hartstilstand niet voorkomen maar wel de overlevingskans vergroten! In de Gemeente Voerendaal zijn op meerdere plekken deze AED-apparaten aanwezig.

Lees verder »

 

De mannen en vrouwen in witte pakken zijn inmiddels verdwenen en het overgrote deel van de opgravingen en fundamenten ook !

Democraten Voerendaal heeft onlangs, middels een brief aan het College van B & W, aandacht gevraagd voor deze opgravingen in de kern Voerendaal.

Lees verder »

 

Er zijn schijnbaar mensen die denken dat ze zich alles kunnen veroorloven, althans als je bijgaand artikel in het Limburgs Dagblad van afgelopen donderdag mag geloven.

Democraten Voerendaal, zal hier in ieder geval niet aan mee werken en deze wijnboer van Wijngoed Ceres, houden aan de gemaakte afspraken en dat is gelukkig ook de mening van de overige raadsfracties en het college van B & W. “Je geeft iemand een vinger, maar die pakt een hele hand”, althans dat is de visie van Wijnboer Voncken. Gelukkig is de huidige politiek in Voerendaal in dit dossier eensgezind en gaat dat feest niet door! Als je zo arrogant bent dat je afspraken die je recent  met de gemeente maakt nu al aan je laars wilt lappen, dan is ’t jammer dat die tijdelijke vergunning is afgegeven. Dit krijgt vast en zeker een vervolg!

 
Patrick Heijnen

Patrick Heijnen

Patrick Heijnen, fractievoorzitter en raadslid voor Democraten Voerendaal, zal na het zomerreces bij de eerstvolgende raadsvergadering op 1 oktober a.s., afscheid nemen van de  Voerendaalse politiek. Hij kan zijn werkzaamheden voor de Gemeente Vaals, als coördinator ruimte, niet langer combineren met zijn functie als raadslid en fractievoorzitter van Democraten Voerendaal. Hij is momenteel ook nog voorzitter van de Commissie Leefomgeving en lid van de werkgeverscommissie, ook hier gaat hij mee stoppen. Tevens wil hij meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.

Patrick Heijnen was voor Democraten Voerendaal vanaf 2006 actief in de Voerendaalse politiek, eerst als Commissielid Leefomgeving en vanaf 2010 als raadslid en fractievoorzitter. Voorzitter Siem van Dinther;  “De fractie betreurt het vertrek van Patrick Heijnen, we zullen zijn deskundigheid, motivering en zijn debatten in de raad gaan missen, een aderlating voor Democraten Voerendaal en de Voerendaalse politiek! Aangezien Patrick iemand is die gaat voor de volle 100%  en hij dit naar de toekomst niet meer kan garanderen, respecteren en begrijpen we zijn beslissing”.  Patrick mag dan wel inzichtelijk uit de politieke arena verdwijnen, maar achter de schermen kan Democraten  Voerendaal altijd een beroep op hem doen en gebruik blijven maken van zijn expertise. Hij blijft wel lid van Democraten Voerendaal.

Lees verder »

Momenteel vinden er in de kern Voerendaal archeologische opgravingen plaats, die voloOpgravingen 0p aandacht krijgen van de regionale media,
maar ook de nodige interesse opwekken bij de inwoners van onze gemeente en ook schoolkinderen van het basisonderwijs hebben er al een rondleiding gehad. Men heeft een aantal interessante ontdekkingen gedaan, die zelfs terug gaan tot in de 16e en 17e eeuw. In de media lezen we dat het grootste gedeelte na beëindiging van de opgravingen, gesloopt wordt, maar dat het een optie is om een klein gedeelte te bewaren! Aangezien het hier gaat om het historisch erfgoed van Voerendaal en dit ook eventueel een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de toeristische ambities die Voerendaal heeft, hebben wij onlangs middels een aantal vragen, een -en ander onder de aandacht gebracht van het college van B & W.  Wanneer we een reactie krijgen op onze vragen, zullen we deze ook op onze website(democratenvoerendaal.nl) en op Facebook publiceren.

Lees verder »

Gelabeld als:
 

 

Voerendaal heeft sinds donderdag 9 juli jl. weer een voltallig college van B & W.

Tijdens een extra raadsvergadering, werden 2 nieuwe wethouders geïnstalleerd, de heer Jo Brauers namens  D66 en de heer Peter Thomas (voormalig wethouder en gemeenteraadslid van de Gemeente Kerkrade) namens het CDA.

De nieuwe coalitie van Democraten Voerendaal, D66 en CDA presenteerden tevens het nieuwe coalitieakkoord.

Er werd af en toe flink gedebatteerd tussen de coalitie en oppositie, echter formateur Ruud Braun van Democraten Voerendaal, verdedigde op deskundige wijze het coalitieakkoord en sprak tevens de hoop uit dat, met het oog op de toekomst en de bezuinigingsopgave die ook Voerendaal op zich af ziet komen, deze klus door de gehele gemeenteraad opgepakt zal moeten worden en dit niet alleen een taak is van de coalitie. “Alleen samen is dit te klaren”, aldus Ruud Braun en hij gaf aan dat de coalitie zeer zeker open zal staan voor inbreng en ideeën van de kant van de oppositie. Het coalitieakkoord werd weliswaar aangenomen, maar helaas niet unaniem door de volledige raad. AGB, PvdA en de nieuwe politiek groepering Ons Voerendaal, stemden tegen!

Lees verder »

Klik hier voor het artikel dat afgelopen maandag in het Limburgs Dagblad is gepubliceerd over de nieuwe wethouders voor de gemeente Voerendaal.

Jo Brauers (D66) en Peter Thomas (CDA) zullen de open wethouderspost invullen.

Lees verder »

 

Gemeentehuis VoerendaalDemocraten Voerendaal is momenteel als grootste politieke groepering in Voerendaal, in gesprek met alle fracties in de gemeenteraad, om te komen tot een nieuwe, het liefst zo breed mogelijk gedragen en stabiele coalitie. Wij sluiten op dit moment geen enkele fractie uit.

In tegenstelling tot een artikel in het blad Gezien, is er ook gesproken met de PvdA Voerendaal, evenals met alle andere fracties. Inmiddels hebben er een aantal constructieve gesprekken plaatsgevonden. Wat de uiteindelijk uitkomst zal zijn en welke coalitie er gevormd zal gaan worden voor de komende jaren, is op dit moment nog niet te zeggen.

Lees verder »

Gelabeld als:
 
Suzanne Lipsch website

bron foto: voerendaal.nl

Mevrouw Suzanne Lipsch heeft vanaf 29 mei jl., op basis van vrijwilligheid, als wethouder van de Gemeente Voerendaal, haar ontslag aangeboden aan Burgemeester Wil Houben. Als reden geeft ze op dat er geen grondslag meer is voor een meerderheidscoalitie, waarin ze zich nog kan inzetten voor de Voerendaalse gemeenschap.

Ze geeft aan dat ze alvorens ze tot deze beslissing is gekomen, hier goed over heeft nagedacht, omdat ze vanuit inhoud en moraal redenerend, van mening is dat met deze stap het algemeen belang van Voerendaal niet gediend is. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als ook daarbuiten hebben velen haar versteld doen staan van de kracht en de positiviteit, die in een gemeenschap kan ontstaan. Dit maakt het extra zwaar, nu haar toekomst elders ligt. Desondanks ziet ze gezien de huidige politieke situatie, echter geen andere mogelijkheid.

Lees verder »